Aspecte contabile si fiscale privind reevaluarea imobilizarilor corporale


Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.

Reevaluarea imobilizarilor corporale la sfarsitul exercitiului financiar constituie tratamentul contabil  alternativ prevazut de reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP 3055/2009 3055/2009.

Tratamentul contabil de baza consta in prezentarea imobilizarilor in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.

Aplicarea tratamentului alternativ de evaluare presupune ca, ulterior recunoasterii initiale a unei imobilizari corporale, aceasta sa fie prezentata in contabilitate la valoarea justa, in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui active. Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

Principalele aspecte privind reevaluarea imobilizarilor corporale, cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/2009, se refera la:  stabilirea valorii juste a activelor, frecventa reevaluarilor, inregistrarea contabila a rezultatului reevaluarii, tratamentul amortizarii aferente imobilizarilor reevaluate, tratamentul contabil  al surplusului din reevaluare, cerinte de prezentare a informatiilor, aspecte prezentate succint in cele ce urmeaza.

Stabilirea valorii juste a imobilizarilor se realizeaza, conform reglementarilor contabile, pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu, recunoscut national si international.

Valoarea justa a imobilizarilor corporale este determinata, in general, plecand de la valoarea lor de piata.

Reevaluarea se aplica simultan asupra intregii grupe din care face parte activul, respectiv asupra bunurilor de aceeasi natura si utilizari similare aflate in exploatarea unei entitati, pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite.

ATENTIE!

Reevaluarile trebuie efectuate cu o regularitate suficient de mare, astfel incat valoarea contabila a imobilizarilor corporale sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului.

Frecventa reevaluarilor depinde, deci, de evolutia valorii juste a imobilizarilor. Astfel, in situatia in care valoarea justa se modifica semnificativ de la un exercitiu financiar la altul, sunt necesare reevaluari anuale, in caz contrar, reevaluarile efectuate la un interval de 3-5 ani pot fi mai adecvate.

Rezultatul reevaluarii se determina prin compararea valorii contabile nete a activului cu valoarea justa, stabilita in urma reevaluarii.

Principalele aspecte referitoare la inregistrarea contabila a rezultatului reevaluarii si tratamentul contabil al amortizarii aferente activelor reevaluate si al surplusului din reevaluare, cuprinse in reglementarile contabile mentionate, pot fi sintetizate astfel:

Inregistrarea rezultatului reevaluarii

 Cresterea fata de valoarea contabila neta se trateaza astfel: – ca o crestere a rezervei din reevaluare, inregistrata in creditul contului 105 Rezerve din reevaluare, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ;

sau

– ca un venit reflectat in creditul contului 7813 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor), care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ (inregistrata in contul 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor)
 Descresterea valorii contabile nete se trateaza astfel: – ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii(cont 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor), atunci cand in rezerva din reevaluare evidentiata in contul 105 Rezerve din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare);
– ca o scadere a rezervei din reevaluare (prin debitul contului 105) prezentata in cadrul elementului Capital si rezerve, in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala, prin debitul contului 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor.

Tratamentul contabil al amortizarii

La data reevaluarii activelor, amortizarea cumulata este tratata in unul din urmatoarele moduri: – recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata;

Sau

– eliminata din valoarea contabila bruta a activului, iar valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a activului.
Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

Regulile privind amortizarea se aplica activului, avand in vedere valoarea acestuia, determinata in urma reevaluarii.

Tramentul surplusului din reevaluare

Surplusul din reevaluare, evidentiat in contul 105 Rezerve din reevaluare,se capitalizeaza prin transferul direct in rezerve, prin creditul contului 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (analitic distinct), atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura ce activul este folosit de entitate.

Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care activul reevaluat a fost valorificat, situatie in care surplusul din reevaluare reprezinta castig efectiv realizat.

In consecinta, consideram ca numai sumele reflectate in contul 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare aferente activelor vandute pot fi distribuite, nu si cele inregistrate in contul 105 Rezerve din reevaluare.

In cazul in care se efectueaza reevaluarea, in notele explicative trebuie prezentate, separat, pentru fiecare element din bilant de natura imobilizarilor corporale reevaluate, urmatoarele informatii: valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate si suma ajustarilor cumulate de valoare sau valoarea la data bilantului a diferentei dintre valoarea rezultata din reevaluare si cea reprezentand costul istoric si, atunci cand este cazul, valoarea cumulata a ajustarilor suplimentare de valoare.

Totodata, entitatile trebuie sa prezinte in notele explicative informatii referitoare la: valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar, diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare, valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar. Aceste informatii trebuie prezentate indiferent daca valoarea rezervei a fost modificata sau nu in cursul exercitiului financiar.

Mai jos sunt prezentate inregistrarile contabile aferente reevaluarii imobilizarilor corporale:

Cadrul legal

 • Art. 22 alin. (5) si art. 24 alin. (15) din Codul fiscal Pct. 571 si pct. 715 la Titlul II Impozitul pe profit din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Inregistrarea in contabilitate a reevaluarii imobilizarilor corporale:

 •   inregistrarea achizitiei utilajului:
  • Valoarea de intrare a utilajului la data de 31 decembrie 2001 = 12.000 lei
   • %                       =                     404 „Furnizori imobilizari“                14.280
   • 2131    „Echipamente tehnologice                                                   12.000
   •             (masini, utilaje si instalatii de lucru)“
   • 4426    „TVA deductibila“                                                               2.280
 • inregistrarea amortizarii lunare:
  • Durata de amortizare = 10 ani Amortizarea lunara = 12.000 / 10 / 12 = 100 lei
   •          6811                        =                2813                   100
   • „Cheltuieli  de exploatare           „Amortizarea instalatiilor,
   • privind amortizarea mijloacelor      animalelor si plantatiilor“
   • de transport, imobilizarilor“
 •   amortizarea cumulata: 100 lei x 7 ani x 12 luni = 8.400 lei
  •          2813                                 =                 2131                    8.400
  • „Amortizarea instalatiilor,                     „Echipamente tehnologice
  • mijloacelor de animalelor transport,       (masini, utilaje si instalatii de lucru)“
  • si plantatiilor“
 • inregistrarea reevaluarii efectuate in data de 31.12.2008:
  • La data de 31 decembrie 2008 se efectueaza reevaluarea mijlocului fix, stabilindu-se o valoare justa de 7.200 lei.
  • Valoarea contabila neta: 12.000 – 8.400 = 3.600 lei
  • Rezerva din reevaluare: 7.200 – 3.600 = 3.600 lei
   •            2131                           =                      105                   3.600
   • „Echipamente tehnologice “          „Rezerve din reevaluare
   •                                            (masini, utilaje si instalatii de lucru)“
 • inregistrarea amortizarii in luna ianuarie 2009 potrivit noii valori rezultate din reevaluare:
  • Valoarea de amortizat recalculata = 7.200 lei / 3 ani / 12 luni = 200 lei
   •              6811                        =                        2813                   200
   •       “Cheltuieli de exploatare                    „Amortizarea instalatiilor,
   •         privind amortizarea                          animalelor si plantatiilor“
   • mijloacelor de transport, imobilizarilor“
 • capitalizarea surplusului din reevaluare in luna ianuarie 2009:
  • Contabil, rezerva din reevaluare se inregistreaza pe masura folosirii utilajului in activitate (amortizare) sau prin capitalizare in momentul cand activul este scos din evidenta.
  • Capitalizarea surplusului din reevaluare = valoarea amortizarii dupa reevaluare – valoarea amortizarii inainte de reevaluare = 200 – 100 = 100 lei
   •                105                             =                           1065        100
   •      „Rezerve din reevaluare“                   “Rezerve reprezentand
   •                                                         surplusul realizat din rezerve
   •                                                                       din reevaluare“
 • vanzarea utilajului in luna februarie 2009:
  • Valoarea de vanzare a utilajului = 6.000 lei
   •                  461                           =                           %             7.140
   •         „Debitori diversi“                                             7583            6.000
   •                                                       „Venituri din vanzarea activelor
   •                                                          si alte operatii de capital“
   •                                                                             4427           1.140
   •                                                                  „TVA colectata“
 • scoaterea din gestiune a utilajului:
  • Valoarea ramasa neamortizata = 7.200 – 200 = 7.000 lei
   •                 %                             =                       2131            7.200
   •              2813                                 „Echipamente tehnologice
   •     „Amortizarea instalatiilor,              (masini, utilaje si
   • mijloacelor de transport,                      instalatii de lucru)“
   • animalelor si 200 plantatiilor“
   •             6583                                                                       7.000
   • „Cheltuieli privind activele
   • cedate si alte operatii de capital“
 • capitalizarea surplusului din reevaluare in momentul in care activul este scos din evidenta:
  • Capitalizarea surplusului din reevaluare = 3.600 – 100 = 3.500 lei
   •              105                       =                              1065          3.500
   • „Rezerve din reevaluare“             „Rezerve reprezentand surplusul
   •                                                 realizat din rezerve din reevaluare“

Concluzii:
 • Contul 105 „Rezerve din reevaluare“ se soldeaza deoarece utilajul a fost valorificat.
 • Soldul contului 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare“ va fi de 3.600 lei, suma ce reprezinta de fapt surplusul din reevaluare.
 • Venitul obtinut din vanzarea mijlocului fix, respectiv suma de 6.000 lei, reprezinta un venit impozabil la calculul profitului impozabil.
 • Datorita faptului ca incepand cu 1 ianuarie 2007 a fost eliminata prevederea restrictiva referitoare la valorificarea mijloacelor fixe prin unitati specializate, cheltuielile cu valoarea ramasa neamortizata, respectiv suma de 7.000 lei, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
 • Rezerva din reevaluare evidentiata in contul 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare“, in speta suma de 3.600 lei, in cazul in care nu se utilizeaza pentru acoperirea pierderilor, distribuirea de dividende, mentinandu-se la nivelul unitatii, nu se impoziteaza.

Procedee de reevaluare

1. Contabilizarea operatiei de reevaluare in conformitate cu IAS 16 “Imobilizari corporale” –procedeul de reevaluare fiind reevaluarea simultana a valorii brute si a amortizarilor cumulate:

 • Coeficientul de reevaluare = Valoare justa determinata de experti / Valoare neta contabila
 • Valoare bruta reevaluata = Cost de achizitie * Coeficientul de reevaluare
 • Amortizarea cumulata reevaluata = Amortizare inregistrata * Coeficientul de reevaluare

Imobilizari corporale      =          %                                           X lei
Amortizarea imobilizarilor corporale       Y lei

Rezerve din reevaluare                      Z lei


2. Contabilizarea operatiei de reevaluare in conformitate cu IAS 16 “Imobilizari corporale” –procedeul de reevaluare fiind reevaluarea numai a valorii nete contabile, stabilita prin deducerea amortizarilor din costul imobilizarilor:

 • Valoarea justa determinata de experti
 • Valoarea neta contabila = Costul de achizitie al imobilizarilor – Amortizarea imobilizarilor
 • Rezerva din reevaluare = Valoarea justa determinata de experti – Valoarea neta contabila = Y

a) anularea amortizarii:

Amortizarea imobilizarilor  =   Imobilizari   “X – valoarea amortizarilor” lei

b) reevaluarea valorii nete:

Imobilizari   =  Rezerve din reevaluare  “Y-valoarea rezervei din reevaluare” lei

Advertisements

About expertsoftwarecompany

program contabilitate gratuit
This entry was posted in Contabilitate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s