Declaratii Fiscale 2012


 

 

 

 

 

 

Formular Tip Depunere Zi Depunere Online Versiune Ultima Actualizare
Declaratii  
100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, conform OP ANAF 70/24.01.2012, valabil din ianuarie 2012- actualizat in data de 06.03.2012 Lunar 25 e-guvernare.ro D100_A1.1.2 06.03.2012
112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate – conform Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 1397/2010 – valabil din ianuarie 2012- publicat în data de 31.01.2012 Lunar 25 e-guvernare.ro D112_A1.7.0 13.02.2012
300 -Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OP ANAF nr. 3665/22.12.2011, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabil de la data 01.01.2012 -actualizat în data de 06.03.2012 Lunar 25 e-guvernare.ro D300_A2.0.3 15.02.2012
390 -Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, conform OP ANAF nr.76/21.01.2010, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii decembrie 2011 – actualizat în data de 23.02.2012 Lunar 25 e-guvernare.ro D390_A1.0.5 24.02.2012
394 -Declaraţie informativă privind livrările/prestarile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” conform OPANAF 3596/2011 publicat în MO 927/28.12.2011 – utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012 Lunar 25 e-guvernare.ro D394_A1.0.7 02.05.2012
710 – Declaraţie rectificativă, conform OPANAF 70/24.01.2012, utilizata începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012 – actualizat în data de 06.03.2012 Lunar 25 e-guvernare.ro D710_A1.1.1 06.03.2012
101 –  versiunea 7 – Declaraţie privind impozitul pe profit,conform OP ANAF nr. 70/24.01.2012 – pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011 – actualizata în data de 08.02.2012 Trimestrial 26 portalul ANAF D101-V7, v.1.0.5 10.02.2012
Situatii Financiare Online portalul e-guvernare.ro Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale.
S1002-S1003-S1005 – Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 întocmite de către entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situaţiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.    Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.
Formatul  electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 si al situaţiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011, generat prin programele de asistenţă, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40, la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.    Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitătii, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 9.5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.
29 Mai e-guvernare.ro S1003_A1.0.8 25.05.2012
S1006- S1007- S1008- S1009 – Situatiile financiare anuale pentru entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitătii, prevăzute la art. 5 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice .
Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.            Formatul electronic al situatiilor financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea generat prin programele de asistentă, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10 si cod 20 la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.   Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitătii, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 9.5 MB a fisierului PDF impreuna cu fisierul zip atasat. 
29 Mai e-guvernare.ro S1007_A1.0.0 02.05.2012
S1010 – Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2011 de catre societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare conform OMFP nr.3/ 01.03.2012. Se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie  29 Mai e-guvernare.ro S1010_A1.0.3 12.04.212
S1011 – Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2011 de catre societăţile brokerii de asigurare conform OMFP nr.3/ 01.03.2012. Se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau se tran 29 Mai e-guvernare.ro S1011_A1.0.3 12.04.212
S1014-S1015-S1016-S1017 Situaţii financiare la 31 decembrie 2011 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/ 2007. Situaţiile financiare la 31 decembrie 2011 se depun la unităţ 29 Mai e-guvernare.ro S1015_A1.0.5 27.04.2012
 S1020-S1021-S1022-S1023-S1026 Situaţii financiare anuale întocmite de către instituţiile de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 , generat prin programele de asistenţă, consta într-un fisier PDF având ataşat un fisier xml, care conţin formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40, la care trebuie atasat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările la zi, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului PDF împreună cu fişierul zip ataşat.
Atenţie: Pentru obţinerea fişierului PDF al situaţiilor financiare care se depun, trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML şi fişierul ZIP ataşate..
29 Aprilie e-guvernare.ro Soft C 1020
Soft C 1021
Soft C 1022
Soft C 1023
Soft C 1026
S1004- Raportări anuale la 31 decembrie 2011 întocmite de către entitătile prevăzute la art. 5 si art. 7 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, respectiv:
– entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitătii;
– persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;
– subunitătile deschise în România de societăti rezidente în state apartinând Spatiului Economic European.
Entitătile depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportările anuale la 31 decembrie 2011, în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică având atasată o semnătură electronică extinsă
Cerinţa privind raportarea contabilă anuală se referă la societăţile comerciale aflate în lichidare, fără a face o distincţie în funcţie de stadiul operaţiunilor. Formularele prevăzute de sistemul de raportare sunt completate cu informaţii disponibile, atât pentru perioada curentă cât şi pentru perioada precedentă. Pentru explicitarea informaţiilor cuprinse în raportare, persoanele responsabile cu întocmirea şi depunerea raportării pot depune, împreună cu raportarea contabilă şi o declaraţie (notă) în care să se precizeze informaţii suplimentare privind situaţia societăţii comerciale. Formatul electronic al raportărilor anuale, generat prin programul de asistenţă, poate fi însoţit de această declaraţie (notă) scanată alb-negru, lizibil şi salvată într-un fişierul cu extensia zip, după caz.
29 Mai e-guvernare.ro S1003_A1.0.7 03.04.2012
S1018 – Situaţii financiare anuale intocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, conform Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de aprobare a INSTRUCŢIUNII Nr. 29 Mai e-guvernare.ro
S1019 – Situaţii financiare anuale intocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, conform Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de aprobare a INSTRUCŢIUNII Nr. 2 / 2012 de modificare a Instrucţiunii nr. 2/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64/26.01.2012. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 , generat prin programele de asistenţă, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40, la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitătii, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 9.5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip
Atentie: Pentru obtinerea fisirului PDF al situatiilor financiare care se depune, trebuie urmate doua etape: 1. Se genereaza fisierul xml prin aplicatii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizeaza softul J pentru generarea fisierului PDF cu fisierul XML si fisierul ZIP atasate.
29 Mai e-guvernare.ro
S1024 Situaţii financiare anuale întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, conform NORMEI Nr. 3 / 2011, aprobată prin Hotărârea nr. 3/10.03.2011 a preşedintelui Comis 29 Mai e-guvernare.ro


Advertisements

About expertsoftwarecompany

program contabilitate gratuit
This entry was posted in Contabilitate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s