Ce formulare fiscale s-au schimbat in urma modificarilor legislative din 2012?


OPANAF 28/2012

FORMULARE FISCALE FĂRĂ NUMĂR DE IDENTIFICARE

 • Cerere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (OPANAF 28/2012). Persoana fizică sau juridică, care intenţionează să efectueze una din operaţiunile prevăzute la art. 4 din legea 9/2012, depune la organul fiscal competent această cerere, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din normele metodologice, în copie şi original (adică:  a) cartea de identitate a vehiculului; b) documente care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicită plata taxei de către contribuabil; c) în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 alin. (5), precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).)Formular
 • Cerere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing (OPANAF 28/2012).  Pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, se depune la organul fiscal competent această cerere, care conţine elementele necesare calculului taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit art. 3 alin. (4) din normele metodologice. Cererea privind autovehiculele în leasing se depune la organul fiscal competent în format electronic, însoţită de formularul editat. Formular
 • Referat privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (OPANAF 28/2012). Compartimentul de specialitate al unităţi fiscale, pe baza documentelor depuse de contribuabil şi a elementelor prevăzute de lege şi de normele metodologice, procedează la calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi întocmeşte acest referat.Formular
 • Decizie privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (OPANAF 28/2012). Pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul acestei decizii. Decizia se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează, împreună cu documentaţia şi cu referatul, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale. Formular
 • Decizie privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing (OPANAF 28/2012). Pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul acestei decizii. Decizia se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează, împreună cu documentaţia şi cu referatul, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale. Formular
 • Decizie privind stabilirea diferenţelor de taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule OPANAF 28/2012). Se utilizează la: stabilirea diferenţelor de debit pozitive sau negative, în situaţii cum sunt: erori materiale apărute în documentaţia depusă de contribuabil sau în documentele emise de organul fiscal. Formular

OPANAF 52/2012

200, 201, 204, 205, 220, 222, 223, 224, 230, 250, 251, 260

 

 • Formular 200 – Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 52/2012) Formular .  Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: (1) activităţi independente, (2) cedarea folosinţei bunurilor, (3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, (5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 • Formular 201 – Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate (OPANAF  52/2012) Formular Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art.40 alin.(2) din  Codul fiscal, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul fiscal . Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Nu se declară veniturile din salariile obţinute în străinătate.
 • Formular 204 – Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică (OMEF 52/2012) Formular Declaraţia se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, sau din activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real. Declaraţia nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 • Formular 205 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit (OPANAF 52/2012) Formular Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, conform Titlului III din  Codul fiscal. Declaraţia se completează şi se depune şi de către următorii plătitori de venituri: – intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; plătitori de venituri din activităţi agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din  Codul fiscal,  şi pentru care nu s-a reţinut impozit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.190/2009.  Se depune numai în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Program
 • Formular 220 – Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 52/2012).  Formular Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: 1. Activităţi independente; 2. Cedarea folosinţei bunurilor; 3. Activităţi agricole impuse în sistem real. Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, precum şi pentru exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net. Declaraţia se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit.  Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 • Formular 222 – Declaraţie informativă privind începerea / încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (OPANAF 52/2012) Formular Declaraţia se completează de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice, care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate. În categoria persoanelor care au obligaţia să depună declaraţia informativă sunt cuprinse: reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc.Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii / încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România, se completează şi se depune câte o declaraţie.  Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 • Formular 223 – Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale (OPANAF 52/2012) Formular Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi din activităţi agricole. Declaraţia se depune şi în cazul persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 • Formular 224 – Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  (OPANAF 52/2012)  Formular  Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România..Se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
 • Formular 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 52/2012) Formular  Se  depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii : – au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ; – optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult; contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult; – contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 • Formular 250 – Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (OPANAF 52/2012) Decizie Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, primesc această decizie. Se utilizează şi la stabilirea diferenţelor de impozit anual de regularizat, adică stabileşte suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită de fisc, în conformitate cu informaţiile din Declaraţia de venit depusă de contribuabil şi cu datele administraţiei fiscale.
 • Formular 251 – Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice (OPANAF 52/2012) Decizie În baza declaraţiei contribuabilului român privind veniturile obţinute din străinătate, şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte suma care mai trebuie plătită sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc. Veniturile avute în vedere sunt cele din activităţi comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobânzi, câştiguri la jocurile de noroc. Se ia în consideraţie impozitul plătit în străinătate (credit fiscal).
 • Formular 260 – Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit (OPANAF 52/2012) Decizie  În baza declaraţiei contribuabilului şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte valoarea plăţilor anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit.
 • Fişa capacităţii de cazare (OPANAF 52/2012) Se depune de către contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv. Se anexează la declaraţia 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”. Formular

OPANAF 53/2012

 • Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (OPANAF 53/2012)Formular
 • Formular 096 – Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 (OPANAF 53/2012)Formular Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din  Codul fiscal,  care nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) sau, după caz, plafonul determinat conform alin.(5) din Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent şi nici plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Se depune la organul fiscal competent, în raza căruia este arondat contribuabilul.
 • Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (OPANAF 53/2012)Formular

OPANAF 70/2012

 • Formular 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (OPANAF 70/2012) Formular Se completează de plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii sociale cărora le revin obligaţii de plată la bugetul stat, conform Nomenclatorul din ordinul menţionat (vezi formularul). Declaraţia include date referitoare la obligaţii ca, de exemplu: impozit pe profit din asociere; impozit privind venitul persoanelor fizice; taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc; contribuţii sociale; impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi altele. Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Program.

OMFP 74/2012

 • Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania (OMFP 74/2012) Formular Au obligaţia completării formularului persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
 • Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania OMFP 74/2012) Formular Au obligaţia completării persoanele fizice rezidente în România, precum şi persoanele fizice nerezidente, care au avut obligaţia completării formularului prevăzut la art. 1, lit.a), care pleacă din ţara noastră şi care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic.
 • NOTIFICARE privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin.(2) – (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare sau a Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi …, de către persoanele fizice care sosesc în România şi care vor avea o şedere mai mare de 183 de zile NOTIFICATION regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 40 para (2) – (6) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and …, by individuals arriving in Romania and which are going to stay for more than 183 days (OMFP 74/2012) Formular Se completează, se semnează şi se eliberează de către autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal, potrivit legii.

OPANAF 155/2012

 • Formular 101 –  Declaraţie privind impozitul pe profit (OPANAF 155/2012) Formular Se completează anual de către plătitorii de impozit pe profit. Declaraţia se depune în format electronic, sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificările ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Program. Se poate depune şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.Instrucţiuni de utilizare

OPANAF 418/2012

 • Formular 311 –  Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal (OPANAF 418/2012)Formular Se depune de de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

OPANAF 640/2012

 • Formular 307 –  Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 640/2012)Formular Declaraţia se completează şi se depune de către: a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din  Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal; c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, sau care a efectuat ajustări incorecte.

OPANAF 647/2012

 • Formular 221 –  Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (OPANAF 647/2012). Formular Se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii şi/sau sistem irigat, din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

OPANAF 700/2012

FORMULARE FISCALE FĂRĂ NUMĂR DE IDENTIFICARE

 • Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012). FormularLa primirea acestei notificări, contribuabilul trebuie să se prezinte la sediul unităţii fiscale, în termen de 15 zile şi să depună declaraţia de menţiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare potrivit art.153^1 din Codul fiscal. În caz de neprezentare, organul fiscal emite decizia de mai jos.
 • Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012). Formular. Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal, contribuabilul respectiv are obligaţia: a) să se înregistreze în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul fiscal, sau b) să se înregistreze în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art.153^1 din Codul fiscal. Dacă înregistrarea nu a avut loc, organul fiscal emite această decizie privind înregistrarea din oficiu. De asemenea, dacă contribuabilul este reactivat prin decizia organului fiscal sau prin înscrierea în Registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, se emite această decizie.
 • Decizie privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012).Formular. Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează: a) de la data declarării ca inactiv; b) de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului; c) de la data comuncării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art.2 alin.(2) lit.a) din OG 75/2001; d) de la data de 1 august sau 1 februarie, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA şi care, în semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA; e) de la data de 1 februarie sau 1 august, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA şi care, în deconturile aferente celor 6 luni sau celor 2 trimestre, după caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.
 • Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012). Formular. Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează: a) Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, precum şi Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, cu efect pentru viitor şi pentru trecut; b) Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

OPANAF 714/2012

FORMULARE FISCALE FĂRĂ NUMĂR DE IDENTIFICARE

 • Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu(OPANAF 714/2012).Formular.  În termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, contribuabilul trebuie să se prezinte la sediul unităţii fiscale pentru a depune declaraţia de înregistrare fiscală sau pentru a prezenta documente din care să rezulte că nu are obligaţia înregistrării fiscale.
 • Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu (OPANAF 714/2012).Formular.  În cazul în care contribuabilul nu dă curs notificării de mai sus, organul fiscal va proceda la înregistrarea fiscală din oficiu.

Sursa: ANAF

 

Advertisements

About expertsoftwarecompany

program contabilitate gratuit
This entry was posted in Fiscalitate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s