Alte exemple practice privind sistemul Tva la Incasare


Exemplu 1:

Societatea A, care aplica sistemul TVA la încasare, livreaza piese de schimb în valoare de 1000 lei catre societatea B în data de 12 martie 2013.

Factura în valoarea de 1000 lei plus 240 lei TVA, este emisa în data de 12 martie, data pâna la care societatea A a încasat deja 500 lei în numerar de la societatea B.

Pe factura emisa, societatea A va mentiona separat valoarea care a fost încasata în numerar si a TVA aferenta, respectiv 403 lei plus 97 lei TVA pentru care  se aplica regimul normal de exigibilitate, si separat diferenta de 597 lei plus 143 lei TVA în dreptul careia se înscrie mentiunea „TVA la încasare”.

Daca în data de 20 aprilie 2013 societatea B va face o alta plata în numerar de 300 lei, la societatea A exigibilitatea TVA aferente acestei sume încasate în numerar, respectiv 58 lei, intervine la data de 20 aprilie 2013.

La societatea B exigibilitatea taxei aferente acestei plati intervine de asemenea în data de 20 aprilie 2013, respectiv B va deduce TVA în suma de 58  lei in decontul lunii aprilie 2013.

Exemplu 2:

Societatea A, care aplica sistemul TVA la încasare, emite catre beneficiarul B o factura pentru o livrare de bunuri la data de 10 ianuarie 2013 în valoare de 5.000 lei plus TVA 1.200 lei, total factura 6.200 lei. TVA în suma de 1.200 lei se înregistreaza în creditul contului 4428 „TVA neexigila”. La data de 20 februarie 2013 încaseaza suma de 2000 lei de la beneficiarul sau. TVA aferenta acestei încasari se determina astfel: 2000 x 24/124= 387 lei si se evidentiaza în debitul contului 4428 „TVA neexigibila” si concomitent în
creditul contului 4427 „TVA colectata”. În data de 25 martie 2013, societatea  A acorda o reducere de pret beneficiarului B de 10% din contravaloarea bunurilor livrate.

Societatea A emite o factura în care înscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 5000 x 10/100=500 lei si TVA aferenta, respectiv 1200 x 10/100 =120 lei. Conform prevederilor art. 1342 alin.(10) din Codul fiscal, în luna martie 2013 societatea A va diminua TVA neexigibila în cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei.

Beneficiarul B, la primirea facturii pentru reducerea de pret de la societatea A, va diminua “TVA neexigibila” în cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei.

Daca presupunem ca la data de 20 februarie 2013 societatea A ar fi încasat de la societatea B suma de 5000 lei TVA aferenta acestei încasari se determina astfel: 5.000×24/124= 968 lei si se evidentiaza în debitul contului 4428 „TVA neexigibila” si concomitent în creditul contului 4427 „TVA colectata”.

În data de 25 martie 2013, societatea A acorda o reducere de pret beneficiarului B de 25% din contravaloarea bunurilor livrate. Societatea A emite o factura în care înscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 5000 x 25/100=1250 lei si TVA aferenta, respectiv 1200 x 25/100 =300 lei.

Conform prevederilor  art. 1342 alin. (10) din Codul fiscal, în luna martie 2013 societatea A va anula
TVA neexigibila în cuantum de 232 lei si va diminua taxa colectata cu suma de 68 lei.

În aceasta situatei, societatea B va anula TVA neexigibila de 232 lei si va diminua TVA dedusa cu suma de 68 lei.

Exemplul 3:

Compania A livreaza bunuri în valoare de 7.000 euro catre compania B, la data de 20 februarie 2013. Compania A aplica sistemul TVA la încasare, iar factura este emisa la data de 10 martie 2013. Cursul de
schimb valutar valabil în data de 20 februarie 2013 este de 4,5 lei/euro.

Societatea A încaseaza contravaloarea integrala a facturii în data de 15 mai 2013, la cursul de 4,4 lei/euro. Societatea A va înregistra ca taxa neexigibila aferenta livrarii suma de 7560 calculata astfel:

 • baza impozabila : 7000 euro x 4,5 lei/euro= 31.500 lei
 • TVA neexigibila aferenta livrarii: 31.500lei x 24% = 7.560 lei

Exigibilitatea TVA aferenta livrarii intervine la data încasarii, respectiv 15 mai 2013, data la care societatea A trebuie sa colecteze TVA în suma de 7.560 lei.

Exemplu 4:

Societatea A, care aplica sistemul TVA la încasare, având perioada fiscala luna calendaristica, emite o factura pentru o livrare de bunuri în valoare de 3000 lei plus TVA 720 lei în data de 14 mai 2013 catre societatea B. Daca taxa nu se achita în aceeasi perioada fiscala se înregistreaza în contul 4428 “TVA
neexigibila”.

În data de 5 iulie 2013, societatea B plateste partial prin extras bancar suma de 1300 lei. Taxa deductibila aferenta acestei plati se calculeaza astfel: 1300 x 24/124 = 252 lei si se evidentiaza în debitul contul 4426 „TVA deductibila”, concomitent cu evidentierea în creditul contului 4428 “ TVA neexigibila”.

Exemplu 5:

Societatea A, care aplica sistemul TVA la încasare ( sau a cumparat bunuri de la o persoana care a aplicat TVA la încasare) a achizitionat în ianuarie 2013 un activ corporal fix amortizabil în valoare de 10.000 lei plus TVA 2.400 lei. La data achizitiei societatea A plateste furnizorului suma de 6.200 lei, din care TVA 1.200 lei, care se deduce. Bunul este alocat unei activitati cu drept de deducere integral.

– În luna martie 2014, apare primul eveniment care genereaza ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activitati fara drept de deducere a  TVA.

Societatea A trebuie sa efectueze ajustarea taxei deduse astfel:
 • valoarea neamortizata a bunului este de 7.000 lei (reprezinta 70% din valoarea bunului)
 • TVA dedusa 1.200 lei
 • ajustarea calculata în functie de valoarea ramasa neamortizata: 1.200×70%=840 lei, în favoarea statului

– În luna iunie 2014 societatea A mai plateste furnizorului suma de 2583 lei, din care 500 lei reprezinta TVA. Taxa de dedus se determina proportional cu valoarea ramasa neamortizata la momentul la care a intervenit evenimentul care a generat ajustare, astfel: 500 x70%=350 lei- taxa care nu se deduce.
Diferenta de 150 lei (500-350) se deduce.
– În luna septembrie 2014, apare al doilea eveniment care genereaza ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activitati cu drept de deducere.

 • Valoarea ramasa neamortizata este de 6.000 lei ( reprezentând 60% din valoarea bunului)
 • TVA achitata: 1.200 lei +500 lei=1.700 lei

– ajustarea calculata în functie de valoarea ramasa neamortizata: 1.700×60%=1.020 lei în favoarea persoanei impozabile
– În luna decembrie 2014 societatea A plateste furnizorului suma de 3.617 lei, din care TVA reprezinta 700 lei. Taxa de dedus se determina în functie de valoarea ramasa neamortizata la data fiecarui eveniment care genereaza ajustarea taxei, astfel: 700×70% –700×60%=490-420= 70 lei nu se deduc, iar
diferenta de 630 lei (700-70 ) se deduce.

Exemplu 6:

O persoana impozabila B cumpara un bun de capital (o cladire) de la persoana impozabila A. Ambele persoane aplica sistemul TVA la încasare.
Valoarea bunului de capital este de 100.000 lei si TVA aferenta este de 24.000  lei.
Prin contractul dintre parti se stabilesc urmatoarele: bunul de capital va fi pus la dispozitia persoanei impozabile B la data de 20.07.2013 urmând ca plata sa se faca în 4 tranşe egale de 25.000 lei + TVA aferentă care devin scadente la plată corespunzator, prima tranşă la data punerii bunului la dispoziţia persoanei impozabile B (20.07.2013), a doua tranşă la 31.12.2013, a treia tranşă la 30.06.2014 şi ultima tranşă la 31.12.2014. Plăţile se efectuează cu respectarea prevederilor contractuale.

Perioada de ajustare incepe de la 1 ianuarie a anului in care bunul de capital este pus la dispozitia persoanei impozabile B, respectiv 1 ianuarie 2013.

Situaţia 1:
În perioada 20.07.2013 – 31.07.2014 bunul de capital este utilizat în scopul operaţiunilor taxabile ale persoanei impozabile B, respectiv operaţiuni de închiriere în regim de taxare cu TVA prin opţiune conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Începând cu 1.08.2014 bunul de capital este alocat în integralitate pentru realizarea de operaţiuni de închiriere în regim de scutire de TVA fără drept de deducere în sensul art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

 • Perioada de ajustare (20 de ani): 1.01.2013 – 31.12.2032
 • TVA aferentă achiziţiei bunului de capital: 24.000 lei.
 • TVA dedusă conform plăţilor efectuate până la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea: 18.000 lei, corespunzător celor trei tranşe de plată efectuate.
 • Ajustarea taxei deduse la data evenimentul care generează ajustarea: 18.000 x 19/ 20 = 17.100 lei, în favoarea statului. Diferenţa de 900 de lei reprezintă taxa dedusă pentru anul 2013, în care bunul a fost utilizat pentru operaţiuni taxabile.

La 31.12.2014 se plăteşte şi ultima tranşă, TVA aferentă fiind de 6.000 lei.
Se determină la momentul efectuării plăţii cuantumul TVA deductibile în funcţie de modul de utilizare a bunului de capital în perioada de ajustare, astfel:
6000 lei x 19/20 ani = 5700 lei care nu se pot deduce, întrucât corespunde celor 19 ani rămaşi din perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat  operaţiunilor scutite fără drept de deducere. Suma de 5700 lei se scade din contul 4428 ”TVA neexigibilă” fiind înregistrată în conturile de cheltuieli.

Suma de 300 lei aferentă anului 2013 se va deduce în decontul lunii decembrie 2014 şi se înscrie în decont la rândurile corespunzătoare de taxă dedusă.
La data de 3.03.2016 bunul de capital începe să fie utilizat în integralitate pentru operaţiuni taxabile.
– TVA de ajustat: 24000 x 17/20 = 20.400 lei, în favoarea persoanei impozabile.

Situaţia 2:
În perioada 20.07.2013 – 31.07.2014 bunul de capital este utilizat în scopul operaţiunilor taxabile ale persoanei impozabile B, respectiv pentru operatiuni de închiriere în regim de taxare cu TVA în sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Începând cu 1.08.2014 bunul de capital este alocat parţial (20%) pentru realizarea de operaţiuni de închiriere în regim de scutire de TVA fără drept de deducere în sensul art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

 • Perioada de ajustare (20 ani): 1.01.2013 – 31.12.2032
 • TVA dedusă conform plăţilor efectuate până la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea: 18.000 lei, corespunzător celor trei tranşe de plată efectuate.
 • Ajustarea taxei deduse la data evenimentului care generează ajustarea: 18.000 x 19/20 x 20% = 3.420 lei in favoarea statului.

La 31.12.2014 se plăteşte şi ultima tranşă, TVA aferentă fiind de 6.000 lei.
Se determină la momentul efectuării plăţii cuantumul TVA deductibile în funcţie de modul de utilizare a bunului de capital în perioada de ajustare, astfel: 6.000 lei x 19/20 x 20% = 1.140 lei, care nu se pot deduce, întrucât corespund celor 19 ani rămaşi din perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat operaţiunilor scutite fără drept de deducere în proporţie de 20%.

În decontul lunii decembrie 2014 se înscrie la rândurile corespunzătoare de taxă dedusă suma de 4.860 lei (6.000 – 1.140).
La data de 3.03.2016 bunul de capital începe să fie utilizat în integralitate pentru operaţiuni taxabile.

 • TVA dedusă: 24.000 – 3.420 – 1.140 = 19.440 lei
 • TVA nededusă: 1.140 lei
 • TVA dedusă iniţial şi ajustată în favoarea statului: 3.420 lei
 • TVA de ajustat – 17 ani – în favoarea persoanei impozabile B: 24.000 x 17/20 x 20% = 4.080 lei

Exemplu 7:

O persoană impozabilă cu regim mixt care aplică sistemul TVA la încasare cumpără un utilaj la data de 1 martie 2013, în valoare de 200.000 lei, plus 24% TVA, adică 48.000 lei. Conform contractului plata utilajului se efectuează astfel: 50% din valoare la data achiziţiei, respectiv 124.000 lei (din care TVA 24.000 lei), iar diferenţa în două rate de câte 62.000 lei (din care TVA 12.000 lei),  plătibile în luna ianuarie a următorilor doi ani. Pro rata provizorie pentru anul 2013 este 30%.

La data achiziţiei persoana impozabilă deduce taxa aferentă sumei achitate corespunzător pro rata provizorie astfel: 24.000 lei x 30% = 7200 lei, taxă care se deduce în decontul aferent lunii martie 2013.

Pro rata definitivă calculată la sfârşitul anului 2013 este de 40%.

La sfârşitul anului 2013 se realizează ajustarea taxei pe baza pro rata definitivă, respectiv 24.000 lei x 40% = 9.600 lei taxă de dedus, care se compară cu taxa dedusă pe baza pro rata provizorie (7.200 lei), iar diferenţa de 2.400 lei se înscrie în decontul din luna decembrie ca taxă deductibilă.

Anul 2014
Pro rata provizorie utilizată în anul 2014 este de 50%.
În luna ianuarie din anul 2014 se efectuează plata sumei de 62.000 lei (din care TVA 12.000 lei)
La data plăţii, se calculează taxa de dedus, ţinând cont de pro rata definitivă din anul 2013, anul achiziţiei utilajului: 12.000 lei x 40% = 4.800 lei, taxă care se deduce în decontul aferent lunii ianuarie 2014.
Pro rata definitivă pentru anul 2014 calculată la sfârşitul anului este de 60%.

La sfârşitul anului 2014 se fac următoarele calcule: Taxa deductibilă corespunzătoare plăţilor efectuate se împarte la 5 (perioada de ajustare):

24.000 lei + 12.000 lei = 36.000 lei : 5 = 7.200 lei

Deducerea autorizată, respectiv taxa care poate fi dedusă pentru anul 2014 se calculează astfel:

7200 lei x 60% = 4.320 lei

Taxa deja dedusă corespunzătoare unui an, respectiv anului 2014, se calculează astfel:

9.600 lei (dedusă în anul 2013) + 4.800 lei (dedusă în anul 2014) = 14.400 lei: 5 = 2.880 lei

Se compară deducerea autorizată cu taxa deja dedusă pentru anul 2014, iar diferenţa de 1.440 lei (4.320 lei – 2.880 lei) reprezintă taxa de dedus suplimentar care se înscrie în decontul lunii decembrie.

Anul 2015
Pro rata provizorie utilizată în anul 2015 este de 60%.
În luna ianuarie 2015 se efectuează plata sumei de 62.000 lei (din care TVA 12.000 lei) .
La data plăţii, se calculează taxa de dedus, ţinând cont de pro rata definitivă din anul 2013, anul achiziţiei utilajului:
12.000 lei x 40% = 4.800 lei, taxă care se deduce în decontul aferent lunii ianuarie 2015.
Ca urmare a efectuării acestei plăţi se recalculează taxa deductibilă aferentă anului 2014 astfel:
Taxa deductibilă corespunzătoare plăţilor efectuate se împarte la 5 (perioada de ajustare):
24.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei = 48.000 lei : 5 = 9.600 lei
Deducerea autorizată, respectiv taxa care poate fi dedusă pentru anul 2014 ca urmare a acestei plăţi se calculează astfel:
9.600 lei x 60% = 5.760 lei
Taxa deja dedusă corespunzătoare unui an este:
9.600 lei (dedusă în anul 2013) + 4.800 lei (dedusă în anul 2014) + 4.800 lei (dedusă în anul 2015) = 19.200 lei : 5 = 3840 lei

Se compară deducerea autorizată cu taxa dedusă efectiv (5.760 lei – 3.840 lei), iar diferenţa de 1.920 lei este taxa care se poate deduce pentru anul 2014.

Întrucât în decembrie 2014 s-a dedus suma de 1.440 lei, se va deduce suplimentar în ianuarie 2015 (luna în care s-a achitat ultima rată) suma de 480 lei (1.920 lei – 1.440 lei).
În luna decembrie 2015 se efectuează ajustarea corespunzătoare acestui an în funcţie de pro rata definitivă, care este de 30%, astfel: Taxa deductibilă corespunzătoare plăţilor efectuate se împarte la 5 (perioada de ajustare): 24.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei = 48.000 lei : 5 = 9.600 lei

Deducerea autorizată conform pro rata definitivă pentru acest an este de 2.880 lei (9.600 lei x 30%).
Se determină taxa deja dedusă pentru acest an: 9.600 lei + 4.800 lei+ 4.800 lei = 19.200 lei : 5 = 3.840 lei
Întrucât s-a dedus mai mult, în decontul lunii decembrie ar trebui să se efectueze o ajustare în favoarea statului, dar în cazul prezentat fiind o sumă  mai mică de 1.000 lei, respectiv de 960 lei (3.840 lei – 2.880 lei), ajustarea nu se efectuează.

Anul 2016

 • pro rata definitivă pentru anul 2016 este de 35%
 • deducere autorizată: 9.600 lei x 35% = 3.360 lei
 • deja dedusă: 3.840 lei
 • ajustare în favoarea statului: 3.840 – 3.360 lei = 480 lei – nu se efectuează, fiind sub nivelul minim de 1000 lei prevăzut la alin. (16).

În ultimul an al perioadei de ajustare, respectiv anul 2017, ajustarea se va efectua similar celei de la sfârşitul anului 2016

Sursa :  http://www.faracontabilitate.ro

Advertisements

About expertsoftwarecompany

program contabilitate gratuit
This entry was posted in Contabilitate, Declaratii Fiscale and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s