OMFP 3.055/2009 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile a fost modificat de OMFP 1690/2012


In Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1690 din 12 decembrie 2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Art. I.

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV‐a a Comunităților Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmeaza:
1. Titlul subsectiunii 8.8 “Subvenții” se modifică şi va avea următorul cuprins: ”Subvenții şi active primite prin transfer de la clienți”
2. După punctul 238 se introduce un nou punct, punctul 2381, cu următorul cuprins: ”2381. ‐ Entitățile care primesc active de la clienții lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinație achiziția sau construirea de imobilizări corporale, pentru a‐i conecta la o rețea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidențiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective în contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți»”.
3. În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, se introduc două noi conturi, respectiv contul 1018 “Patrimoniul institutelor naționale de cercetare‐dezvoltare” (P) şi contul 478 “Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți” (P). Soldul acestor conturi se prezintă la elementele corespunzătoare din situațiile financiare anuale ale entităților în cauză.
4. În capitolul VII “Funcțiunea conturilor” se introduc funcțiunile următoarelor conturi: ”Contul 1018 «Patrimoniul institutelor naționale de cercetare‐dezvoltare»
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența patrimoniului deținut, potrivit legii, de institutele naționale de cercetaredezvoltare.
Contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți»
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la ălienții sai, sub forma de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinație achizitia ori construirea de imobilizări corporale, pentru a‐i conecta la o rețea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri ori servicii, potrivit legii.
Contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți» este un cont de pasiv.
În creditul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți» se înregistrează:

  • datoria corespunzătoare valorii activelor (imobilizări corporale şi/sau numerar) primite de entitate de la clienții sai.

În debitul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți» se
înregistrează:

  • cota‐parte din valoarea veniturilor în avans aferente activelor primite de entitate de la clienții săi, trecută la venituri, pe măsura amortizarii imobilizării corporale sau a prestării serviciului către clienți, după caz (758).

Soldul contului reprezintă valoarea veniturilor în avans aferente activelor primite de entitate de la clienții săi, netransferată la venituri.”

Art. II.

Ordinul viceprim‐ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, se modifică şi se completeaza după cum urmează:

1. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 şi 82, cu următorul cuprins:
“Art. 81. ‐ (1) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordinul viceprim‐ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactțonare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2012 se procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare şi se obține balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.
(3) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situațiilor financiare anuale prevăzute la art. 8 alin. (1), precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 13 alin. (2).
(4) În ințelesul prezentului ordin, prin retratare se înțelege efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operațiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV‐a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 82. ‐ Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situațiile financiare anuale rezultate din retratare şi Situația cuprinzând rezultatele retratării, prevăzuta în anexa nr. 2, la data aleasă pentru întocmirea acestora. Ca urmare, în cazul acestor entități, pentru data de 31 decembrie 2012, raportarea contabilă anuală prevăzuta la art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte pe baza informațiilor din
contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV‐a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”
2. În anexa nr. 1, la punctul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“39. ‐ (1) Valoarea amortizării aferente imobilizărilor necorporale şi corporale, corespunzătoare fiecărei perioade, se înregistrează pe cheltuieli (contul 6811 «Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost»).”
3. În anexa nr. 1, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 421, cu următorul cuprins:
“421. ‐ (1) Pentru înregistrarea constituirii, respectiv a reluării deprecierii imobilizărilor necorporale cu durata de viață utilă nedeterminată, se utilizeaza conturi distincte, potrivit Planului de conturi prevăzut la pct. 143.
(2) Cheltuiala reprezentând pierderea din deprecierea fondului comercial, determinată potrivit prevederilor IFRS, se înregistrează în contul 6817 «Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial».”
4. În anexa nr. 1, punctul 54 se abrogă.
5. În anexa nr. 1, după punctul 122 se introduce un nou punct, punctul 1221, cu următorul cuprins:
“1221. ‐ Diferențele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflectă în contul 118 «Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29″, cu evidențierea distinctă pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări».”
6. În anexa nr. 1, după punctul 124 se introduce un nou punct, punctul 1241, cu următorul cuprins: ” 1241. ‐ (1) Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaşte în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidențiază în contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii», urmărindu‐se distinct impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat. În acest cont se evidențiază şi impozitul pe profit amânat corespunzător rezervelor legale şi altor rezerve prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii» nu se evidențiaza impozitul pe profit  corespunzător rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscându‐se direct în elementul respectiv de capitaluri proprii.”
7. În anexa nr. 1, după punctul 129 se introduce un nou punct, punctul 1291, cu următorul cuprins:
“1291. ‐ Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima data a IAS 29, precum şi cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus, se acoperă din capitalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor,
cu respectarea prevederilor legale.”
8. În anexa nr. 1, după punctul 131 se introduce un nou punct, punctul 1311, cu următorul cuprins:
“1311. ‐ (1) Cheltuielile reprezentând consumuri de stocuri, amortizare imobilizări, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli cu personalul etc. şi care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse în valoarea unor active se recunosc în cursul perioadei în funcție de natura acestora. În mod corespunzător, în contabilitate se
înregistrează valoarea activelor în curs de execuție, pe seama conturilor aferente de venituri (711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse», 721 «Venituri din producția de imobilizări necorporale», 722 «Venituri din producția de imobilizări corporale» sau 725 «Venituri din producția de investiții imobiliare», după caz).
(2) Cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierderi, entitățile care, potrivit IAS 1, au ales să prezinte analiza cheltuielilor utilizând o clasificare bazată pe natura acestora, nu prezintă nici valoarea acestor cheltuieli şi nici valoarea veniturilor corespunzătoare, reflectate în conturile 711 «Venituri aferente
costurilor stocurilor de produse», 721 «Venituri din producția de imobilizări necorporale», 722 «Venituri din producția de imobilizări corporale» şi 725 «Venituri din producția de investiții imobiliare».”
9. În anexa nr. 1, după punctul 133 se introduce un nou punct, punctul 1331, cu următorul cuprins:
“1331. ‐ Veniturile rezultate din prestari de servicii, recunoscute în functie de stadiul de finalizare a tranzactiei la finalul perioadei de raportare, precum şi veniturile contractuale asociate contractului de constructie, recunoscute în funcție de stadiul de execuție a contractului la finalul perioadei de raportare şi
care nu au fost facturate încă, se evidențiază în contabilitate în contul 418 «Clienți ‐ facturi de întocmit»/analitic distinct.”
10. În anexa nr. 1, în Planul de conturi prevăzut la pct. 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor contabile, se elimină conturile 1179 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29″ (A/P), 332 “Servicii în curs de execuție” (A) şi 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție”. În mod corespunzător, se elimină şi funcțiunea acestor conturi, prevăzută în capitolul VI “Funcțiunea conturilor”.
11. În anexa nr. 1, în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 se întroduc nouă noi conturi, respectiv conturile 1178 “Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus” (A/P), 118 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29″
(A/P), 2906 “Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durata de viață utilă  nedeterminată” (P), 465 “Operațiuni cu instrumente derivate” (A/P), 478 “Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți” (P), 6816 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea  imobilizărilor necorporale cu durata de viață utilă nedeterminată”, 6817 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial”, 7587 “Câştiguri din cumpărări în condiții avantajoase” şi 7816 ”Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durata de viață utilă nedeterminată”.
12. În anexa nr. 1, în Planul de conturi prevăzut la punctul 143, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor contabile, denumirea contului 117 “Rezultatul reportat” se modifică şi va avea următorul cuprins: “Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29″, iar denumirea grupei 46 “Debitori şi creditori diverşi” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Debitori diverşi, creditori diverşi şi decontări cu instrumente derivate”.
13. În anexa nr. 1, în capitolul VI “Funcțiunea conturilor”, funcțiunea contului 1034 “Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii” se modifică şi va avea următorul cuprins:
“În contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii» se evidențiază impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat care, potrivit IAS 12, sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS.”
14. În anexa nr. 1, în capitolul VI, funcțiunea grupei 33 “Producție în curs de execuție” se modifică şi va avea următorul cuprins:
“GRUPA 33 «PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE»
Din grupa 33 «Producție în curs de execuție» face parte:
Contul 331 «Produse în curs de execuție».
Contul 331
Cu ajutorul contului 331 «Produse în curs de execuție» se ține evidența stocurilor de produse în curs de execuție (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producția neterminată) existente la sfârşitul perioadei.
În debitul contului 331 «Produse în curs de execuție» se înregistrează valoarea la cost de producție a stocului de produse în curs de execuție la sfârşitul perioadei, stabilită pe bază de inventar.
În creditul contului 331 «Produse în curs de execuție» se înregistrează reluarea, la începutul perioadei următoare, a valorii produselor în curs de execuție.
Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producție a produselor aflate în curs de execuție la sfârşitul perioadei.”
15. În anexa nr. 1, în capitolul VI se introduc funcțiunile următoarelor conturi:
Contul 1178
Cu ajutorul contului 1178 «Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus» se ține evidența rezultatului reportat provenit din utilizarea valorii juste, la data trecerii la aplicarea IFRS, drept cost presupus potrivit cerințelor IFRS.
Contul 118
Cu ajutorul contului 118 «Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29» se ține evidența rezultatului reportat provenit din ajustările rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS, evidențiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.
Contul 465
Cu ajutorul contului 465 «Operațiuni cu instrumente derivate» se ține evidența creanțelor, respectiv a datoriilor rezultate din operațiunile cu instrumente derivate.
Contul 478
Cu ajutorul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți» se ține evidența datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienții săi, sub forma de imobilizări corporale sau numerar, pentru a‐i conecta, conform prevederilor legale, la o rețea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit prevederilor IFRIC 18 «Transferul de active de la clienți».
Contul 7587
Cu ajutorul contului 7587 «Câştig din cumpărări în condiții avantajoase» se ține evidența câştigului rezultat din cumpărări efectuate în condiții avantajoase, potrivit prevederilor IFRS 3 «Combinări de întreprinderi».”

Art. III.

Prezentul ordin se aplică începând cu situatiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012.

Art. IV.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Advertisements

About expertsoftwarecompany

program contabilitate gratuit
This entry was posted in Contabilitate, Fiscalitate and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s