Modificari fiscale decembrie 2014


1. Majorarea salariului minim – oficial din 1 ianuarie 2015 In Sedinta de Guvern de astazi 10 decembrie 2014, Guvernul a APROBAT majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2015.
Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata creste de la 900 de lei, cat este in prezent, la 975 lei, pentru un program complet
de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora. De asemenea, incepand din 1 iulie 2015, salariul minim se va majora cu inca 75 de lei, la 1.050 lei, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna
in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora.
Ca o scurta comparatie, taxele totale achitate de un angajator pentru un salariu minim brut de 975 lei ar fi de aprox 224 lei, fata de 208 lei in prezent.

2. Termen depunere declaratii fiscale AMANAT – 22 decembrie

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost postat un Comunicat de presa prin care se precizeaza ca termenul de depunere a declaraţiilor fiscale pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2014 şi respectiv termenul de plată al acestora a fost fixat pentru 22 decembrie 2014. Astfel, NU mai este valabil termenul pe care il cunosteam cu totii de 19 decembrie 2014.

Decizia a fost inclusă într-o OUG care a fost adoptata in data de 10 decembrie 2014, de Guvern.

Astfel, noul termen de 22 decembrie 2014 este valabil inclusiv pentru cei care obtin venituri din activitati independente sau venituri din cedarea folosintei bunurilor si
care trebuie sa achite transa aferenta ultimului trimestru.

3. Modificarea Legii contabilitatii 82/1991

In Jurnalul Oficial al UE nr. 182 din 29 iunie 2013 a fost publicata Directiva 2013/34/UE privind situa.iile financiare anuale si situa.iile financiare consolidate.
Termenul de transpunere a noii Directive contabile în legislaţia internă este de 20 iulie 2015, iar raportările financiare întocmite ulterior acestei date trebuie să fie conforme cu noile cerinţe contabile europene.

Astfel, tinand cont ca pentru cea mai mare parte a entităţilor din România exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic si de faptul ca ar fi dificil de implementat in cursul anului, se va opta pentru introducerea acestor noi reglementari contabile începând cu 1 ianuarie 2015. Exista in acest sens un proiect de OMFP care urmeaza sa fie adoptat cat de curand.

Unul din obiectivele acestei modificari consta in reducerea costurilor administrative ale entităţilor, inclusiv a celor asociate contabilităţii şi raportărilor financiare.

Ce se intampla cu actualul sistem simplificat de contabilitate?

In MOf nr 522 din 25 iulie 2011 a fost publicat OMFP 2239/2011 pentru aprobarea sistemului simplificat de contabilitate, sistem care insa nu a fost implementat in practica
de catre cei implicati si nu a avut efectul scontat. Ar fi trebuit ca entitatile care în exerciţiul financiar precedent înregistrau o cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro sa poata opta pentru intocmirea de situatii financiare simplificate alcatuite doar din bilant si cont de profit si pierdere simplificate.

Inclusiv planul de conturi era unul simplificat, cu mai putine elemente (de exemplu, imobilizarile corporale indiferent ca erau terenuri, constructii, masini, mobilier erau
inregistrate impreuna in contul 210 „Imobilizari corporale” etc)..

Conform datelor disponibile la sfarsitul anului 2013, doar 12.900 de operatori economici (circa 2% din totalul entită.ilor) au ales să aplice sistemul simplificat de
contabilitate.

In Sedinta de Guvern din 10 octombrie 2014, Guvernul a aprobat o Ordonantă de Urgentă prin care incepand cu 1 ianuarie 2015 se abroga prevederile referitoare la
sistemul simplificat de contabilitate.

Conform Legii contabilitatii nr 82/1991, in cazul acestor entitati, contabilitatea putea fi organizata si condusa pe baza unor contracte de prestari servicii incheiate cu persoane fizice care trebuiau sa aiba studii economice superioare, fara a fi obligate sa fie membre ale CECCAR. Tinand cont ca sistemul simplificat de contabilitiate se abroga, atunci si aceasta prevedere cu privire la calitatea persoanelor care organizeaza contabilitatea va fi eliminata incepand cu 1 ianuarie 2015.

Cateva din modificarile aduse Legii contabilitatii 82/1991

Pentru a se evita prezentarea unor informatii “prelucrate”, se interzice depunerea mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. Erorile
constatate după depunerea situatiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. De altfel, depunerea mai multor seturi de situatii financiare va constitui contraventie si se va sanctiona cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.

Legea contabilitatii prevede ca situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori (daca este
cazul) si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

In cadrul grupurilor de firme, o societate-mama trebuie sa intocmeasca atat situatii financiare anuale individuale (pentru propria activitate), cat si situatii financiare anuale
consolidate. Se aduce aici o completare in sensul ca atunci cand situa.iile financiare anuale ale societă.ii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării impreuna cu situatiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligaţia auditarii lor, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport.

Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei financiare aferente activitatii grupului. Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si se intocmesc in termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidate si notele explicative.

Atunci când societatea are obligaţia să întocmească un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor întocmit pentru situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport.

4. Modificarea Codului fiscal

In Sedinta de Guvern din 10 octombrie 2014, Guvernul a aprobat o Ordonantă de Urgentă pentru modificarea .i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si modificarea unor acte normative.

Incepând cu 1 ianuarie 2015 nivelul accizelor va fi exprimat în lei pe unitatea de măsură utilizând nivelul în lei practicat în anul 2014 si anume 4,7380 lei/euro. Începând cu anul 2016, nivelul se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum, din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie.

Astfel, nu se va mai utiliza sistemul bazat pe cursul de schimb valutar asa cum s-a procedat pana acum. Practic, sistemul de calcul introdus anul trecut prin OUG 102/2013 si prezentat mai jos este eliminate.

Potrivit OUG 102/2013, publicată în MOf nr 703 din 15.11.2013, în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul
precedent este mai mic decât cursul de schimb stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă se determină pe baza cursului de schimb din anul anterior anului precedent. În plus, această valoare se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, până la data de 15 octombrie.

Pentru anul 2014, media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie a anului 2013 a fost de 104,77%.

Cursul de schimb stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2013 de BCE a fost de 4,4485 lei/euro. Acesta este mai mic decât cel din prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2012 de 4,5223 lei/euro. Astfel, cursul luat în calcul pentru stabilirea accizelor în anul 2014 a fost cel din anul 2012, adică 4,5223 lei/euro. La acesta s-a adăugat indicele preţurilor de consum din luna septembrie 2013, care a fost de 104,77%. Astfel, cursul de schimb valabil pentru accizele din 2014 a fost de 4,7380 lei/euro (4,5223 lei/euro x 104,77%). Practic, pentru anul 2014, accizele au fost cu 6,5% mai mari decât cele stabilite conform cursului din octombrie 2013

Toate persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA de către organele fiscale şi care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA, vor fi supuse
verificării criteriilor de înregistrare. În prezent, numai contribuabilii nou înfiintati si cei care se înregistrează prin optiune ca plătitori de TVA, ulterior înregistrării fiscale, sunt
supusi verificării criteriilor de înregistrare.

Totodată, se impune crearea unui mecanism de evaluare periodică a unor categorii de persoane impozabile deja înregistrate în scopuri de TVA care pot prezenta risc crescut: – în cazul persoanelor impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA prin depăsire de plafon;
– de fiecare dată când persoana impozabilă are înscris în registrul comerţului menţiuni privind modificarea sediului social;
– de fiecare dată când persoana impozabilă are înscris în registrul comerţului menţiuni privind schimbarea asociaţilor şi/sau administratorilor.

Aceste măsuri sunt menite să elimine avantajul concurenţial neloial al unui agent economic care se sustrage de la achitarea TVA si să conducă la îmbunătătirea colectării
TVA.

5. Loteria bonurilor fiscale – proiect OUG

In data de 3 decembrie 2014, pe site-ul MFP a fost postat proiectul de OUG care implementează Loteria bonurilor fiscale. In continuare vom prezenta cateva aspecte privind modalitatea de desfasurare a acestei activitati.

Loteria Romana va administra un sistem informatic in care persoanele care deţin bonuri fiscale introduc o serie de informaţii obligatorii pentru a obţine dreptul de a
participa la o tragere la sorţi lunară cu premii în bani:
– numărul bonului fiscal si suma totala;
– numele, prenumele şi seria şi numărul unui act de identitate valabil pentru persoanele participante;
– seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;
– codul unic de identificare fiscală al operatorului economic care a eliberat bonul fiscal.

Inregistrarea bonurilor fiscale în vederea participării la Loterie va fi validata prin accesarea unui portal dedicat şi introducerea informaţiilor obligatorii. După validare, sistemul informatic generează un număr unic de identificare pentru fiecare bon fiscal, număr care participă la extragerea lunară pentru desemnarea câştigătorilor la Loterie.

Tragerile la sorţi pentru desemnarea câştigătorilor la Loterie se organizează lunar de către Loteria Română SA, la acestea participând bonurile fiscale emise în luna
calendaristică anterioară organizării extragerii.

Loteria bonurilor fiscale nu va reprezenta totusi un joc de noroc, deoarece dreptul de participare nu este condiţionat de plata unei taxe.

La extragerile lunare organizate, vor fi acordate 160 de premii egale (câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a ANAF), valoarea estimata fiind de 1.200 lei/premiu.

In termen de 3 zile de la data finalizării extragerilor, Loteria Română SA transmite ANAF informaţiile aferente bonurilor fiscale asociate numerelor unice de identificare
declarate câştigătoare, cu scopul de a verifica faptic, dacă informaţiile cuprinse pe bonul fiscal, coincid cu informaţiile aflate pe rola jurnal a aparatului de marcat electronic
fiscal cu care a fost emis respectivul bon.

Dacă nu sunt identificate nereguli, câştigătorii pot revendica premiile puse în joc în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data publicării rezultatelor extragerilor,
prin prezentarea bonului fiscal cu toate elementele lizibile, precum şi a actului de identitate utilizat în vederea înregistrării participării la Loterie.

Advertisements

About expertsoftwarecompany

program contabilitate gratuit
This entry was posted in Contabilitate, Fiscalitate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s